top of page

Máy xử lý co rút vải 2 buồng hơi to. 1 buồng mát, 4 buồng sấy, 1 khoang trước sấY

 

Link tham khảo

https://www.youtube.com/watch?v=uepBWSUk654

Máy xử lý co rút vải 2 buồng hơi to. 1 buồng mát, 4 buồng sấy 1 khoang trước sấy

1₫Price